Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Casa de Asigurari de Sanatate Mures
Acesta este site-ul de prezentare al Casei de Asigurari de Sanatate Mures
romana   maghiara

» Referitor la biletele de trimitere pentru servicii medicale paraclinice, respectiv pentru servicii medicale clinice/internare

» Informatii privind prescriptii electronice

» Informatii Furnizori de asistenta medicala

» Informatii de interes public

» Formulare Europene

» Relatii publice

» Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pe anul 2009

» Valoarea Punctelor
     » Valoarea minim garantata a punctelor
     » Valoarea definitiva a punctelor

Informatii privind prescriptii electronice


ANUNT
In atentia furnizorilor de servicii medicale.

Incepand cu data de 06.06.2014 intra in vigoare Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 656/359/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare.Formularele de prescriptie medicala on-line si off-line prescrise anterior intrarii in vigoare a ordinului mai sus mentionat pot fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normative mai sus mentionat si a prevederilor din anexa nr.36 la Ordinul MS/CNAS nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asisitentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.Anunt


In atentia:

 • Furnizorilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati paraclinice.

  - Biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice eliberate anterior datei de 1 iunie 2014 sunt recunoscute la nivelul furnizorilor si al CAS in termenul de valabilitate al acestora de la data emiterii, cu conditia ca investigatiile paraclinice recomandate sa se regaseasca atat in vechiul pachet de baza(aprobat prin Ordinul 423/191/2013) cat si in pachetul de baza aprobat prin H.G. nr. 400/2014 mai sus mentionata. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor raporta serviciile efectuate in baza acestor bilete de trimitere, in vederea decontarii, utilizand codurile prevazute in Anexa 17 la Ordinul 619/360/2014.
  - In procesul contractarii se solicita obligatoriu actele doveditoare prevazute in anexa 19 la Ordinul 619/360/2014 punctul 3 de la Nota, respectiv:,, Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competentei de cel putin 4 ori in anul 2013: pe format de hartie-centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competentei pentru toti analitii la care laboratorul a participat in anul anterior, facturi emise de organizatorii schemelor de testare a competentei si dovezi ale platilor efectuate”.

 • Furnizorilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala.

  - Pentru servicii medicale-cura de tratament incepute in luna mai 2014 si care se finalizeaza in luna iunie 2014, raportarea in vederea decontarii se face astfel:
  - zilele din cadrul curei efectuate in luna mai 2014 se vor raporta in luna iunie 2014(odata cu raportarea activitatii lunii mai) ca si cura intrerupta, pentru decontarea acestora aplincandu-se reglementarile art. 14 alin. (9) din Anexa nr. 8 la Ordinul 423/191/2013.
  - zilele din cadrul curei efectuate in luna iunie 2014 se pot raporta in luna iulie 2014(odata cu raportarea activitatii lunii iunie), daca acestea sunt acordate pentru una dintre afectiunile prevazute in ,,Lista afectiunilor care pot fi tratate in ambulatoriu in specialitate clinica de reabilitare” prevazuta in Anexa nr. 10 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 si daca procedurile specifice de reabilitare medicala recomandate/efectuate se regasesc atat in vechiul pachet de baza(prevazut in anexa 7 la Ordinul 423/191/2013) cat si in pachetul de baza prevazut in Anexa 10 la Ordinul 619/360/2014. In aceasta situatie nu este necesara prezentarea unei noi recomandari, iar decontarea se face prin tarif/zi de tratament.

 • Pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu.

  - Prescriptiile medicale-recomandarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale eliberate anterior datei de 1 iunie 2014 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurari de sanatate daca sunt depuse in termen de 30 de zile de la data emiterii, cu conditia ca dispozitivele medicale recomandate sa se regaseasca atat in vechiul pachet de baza(aprobat prin Ordinul 423/191/2013 cat si in pachetul de baza aprobat prin H.G. nr. 400/2014 mai sus mentionata. Fac exceptie dispozitivele medicale:,, aparate de administrare continua cu oxigen” si ,,cateter urinar’’ pentru care, potrivit noilor acte normative aplicabile de la data de 1 iunie 2014 (H.G. 400/2014 si Ordinul ministrului sanatattii si al presedintelui nr. CNAS nr. 619/360/2014) au fost introduse conditii suplimentare in ceea ce priveste recomandarea, pentru acestea fiind necesare a fi indeplinite conditiile prevazute in actele normative in vigoare de la data de 1 iunie 2014.

LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
În conformitate cu art. 5) aliniatul 1 din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, constituie informaţii de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
2. Statutul C.N.A.S aprobat prin Decizia nr. 47/2004 a Preşedintelui C.N.A.S, M.O. nr. 152/20.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura organizatorică, atribuÅ£iile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice, numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
1. Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Mureş include maxim 68 de posturi.
2. Atribuţiile compartimentelor/birourilor/serviciilor din cadrul C.A.S. Mureş sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de C.N.A.S şi Regulamentul de ordine interioară.
3. Programul de funcţionare a C.A.S. Mureş: Luni - Joi: 8:45 - 16:00; Vineri: 8:45 - 13:00
4. Programul de audienţe al C.A.S. Mureş:
Marti: 12:00 - 15:00: Presedinte - Director General, Ec. Camelia Monica Suciu
Miercuri: 12:00 - 15:00: Director Directia Economica, Ec. Hajdu Kinga
Luni: 11:00 - 14:00: Director Directia Relatii Contractuale, Dr. Florea Anca Mariela
Joi: 12:00 - 15:00: Medic Sef, Dr. Acs Valeria

Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv denumire, sediu, număr de telefon, fax, adrese e-mail şi adresa paginii internet:
Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Aurel Filimon, nr. 19, telefon: 0265 250 040, fax: 0265 250 031, e-mail: casmures@rdslink.ro; cjasms@rdslink.ro

Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil:
bugetul de asigurări sociale de sănătate, bugetul anual aprobat, execuţii bugetare lunare, dări de seamă contabile trimestriale şi anuale

Programele şi strategiile proprii:
1. Programul de acţiuni privind realizarea unor condiţii corespunzătoare în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale acordate asiguraţilor,

Lista documentelor de interes public:
1. Lista furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu C.A.S. Mureş
2. Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii medicale
3. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau/şi gestionate, potrivit legii.
- formulări de opinii juridice la solicitarea conducerii instituţiei şi a serviciilor
- formulări de opinii juridice la solicitarea terţilor
- contul de execuţie, bugetul de venturi şi cheltuieli al F.N.U.A.S.S.
- rapoarte de activitate
- situaţia litigiilor
- solicitări/petiţii terţi
- formulare de înscriere pentru ocuparea posturilor în cadrul C.A.S. Mureş,
- bibliografia de concurs
- condiţiile de participare la concurs
- declaraţii de avere şi declaraţii de interes
- situaţii privind debitele înregistrate la F.N.U.A.S.S.
- valoarea definitivă a punctului/medicină primară şi ambulatoriu de specialitate
- documente necesare pentru contractare
- dări de seamă contabile trimestriale şi anuale

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public soliciate:
Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001
(1) Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Conform art.22 din Legea nr. 544/2001
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.


COMPARTIMENT FORMULARE EUROPENE

Informaţii de interes public
la nivelul Compartimentului Formulare Europene

1) Formularul E 104 (Cerere formular) - "Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă"

Formularul E 104 totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.
          Atunci când un lucrător salariat sau independent începe o activitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei din noul stat de muncă sau de domiciliu formularul E 104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei la care a fost supus ultima dată.
          Totalizarea poate interveni indiferent de durata scursă între două perioade de asigurare, cu excepţia lucrătorului sezonier, pentru care perioada scursă între două perioade de asigurare nu poate fi mai mare de 4 luni.
   
          Pentru a beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare, persoana interesată trebuie să solicite formularul E 104, înainte de plecare, de la instituţia la care este asigurată pentru boală şi maternitate.
           Dacă persoana interesată nu şi-a procurat formularul înainte de plecare, noua instituţie competentă se adresează direct fostei instituţii la care a fost asigurat lucrătorul, prin transmiterea a două exemplare ale formularului.

Procedura emiterii formularului de către casele de asigurări

Casele de asigurări, instituţii competente la un anumit moment pentru un asigurat, eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislaţiei pe care o aplică instituţia de care aparţinea înainte asiguratul în ceea ce priveşte prestaţiile de boală sau maternitate.

Persoanele care solicită formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
    b) copie de pe cartea de muncă sau, în cazul lucrătorilor independenţi, declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii;
    c) orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate.

 2) Formularul E 106 (Cerere formular) "Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent"

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.
Formularul E 106 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului.
           Membrii de familie sunt stabiliţi de instituţia de la locul de reşedinţă conform legislaţiei pe care aceasta o aplică. În lipsa unei definiţii în legislaţia naţională, membrii de familie sunt stabiliţi conform definiţiei date în anexa nr. 1 la Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71.
           Lucrătorul şi membrii de familie ai acestuia, precum şi membrii de familie ai şomerului au obligaţia să informeze instituţia din statul de reşedinţă cu privire la orice schimbare ce a intervenit în situaţia lor şi care ar putea modifica dreptul lor la prestaţii de asigurare de boală şi maternitate.

Documentele necesare persoanei asigurate în vederea obţinerii formularului E 106 sunt:

    a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;
    b) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent; pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei anterior plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de detaşare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii obişnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    c) dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului;
    d) formularul E 101 şi/sau formularul E 102, în cazul lucrătorului detaşat, prevăzut la art. 14 paragraful 1 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 (salariat) sau la art. 14 bis paragraful 1 lit. a) din acelaşi regulament (lucrător independent), precum şi în caz de pluriactivitate şi în caz de detaşare excepţională potrivit art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
    e) dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă.

3) Formularul E 109 (Cerere formular) "Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor"

Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.
          Formularul E 109 este solicitat instituţiei competente de care aparţine lucrătorul pentru asigurarea de boală şi maternitate, de către lucrător sau membrii familiei acestuia.
          Dacă membrii familiei nu prezintă formularul E 109, instituţia de la locul de reşedinţă poate să îl solicite prin intermediul formularului E 107.

Documentele necesare persoanei asigurate în vederea obţinerii formularului E 109 de la casele de asigurări sunt:
    a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, pentru membrii de familie;
    b) dovadă că membrii de familie au reşedinţa în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul de reşedinţă al lucrătorului sau statul competent;
    c) dovada calităţii de asigurat a lucrătorului.

4) Formularul E 112 (Cerere formular) "Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate"

Formularul E 112 este utilizat pentru menţinerea dreptului la prestaţiile de boală şi maternitate aflate în curs, în cazul persoanei care, după ce a dobândit dreptul la aceste prestaţii, este autorizată de către instituţia competentă să revină pe teritoriul statului de reşedinţă sau să îşi transfere reşedinţa pe teritoriul altui stat membru.
          Formularul E 112 este utilizat şi în cazul în care este necesară deplasarea într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat.
   
    Formularul E 112 se adresează:
    a) lucrătorului salariat sau independent ori membrilor de familie ai acestuia care beneficiază de prestaţii de boală şi maternitate în statul competent şi care solicită instituţiei competente autorizarea întoarcerii pe teritoriul statului membru de reşedinţă sau a transferului reşedinţei lor, temporar ori definitiv, pe teritoriul altui stat membru;
    b) lucrătorului salariat sau independent şi membrilor de familie ai acestuia care sunt autorizaţi de instituţia competentă să se deplaseze într-un alt stat membru cu scopul de a primi tratament medical.
    Eliberarea formularului E 112 pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi refuzată de către instituţia competentă numai dacă se stabileşte că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătăţii sale sau acordarea tratamentului medical.
          Eliberarea formularului E 112 pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu poate fi refuzată de către instituţia competentă dacă tratamentul respectiv se regăseşte printre prestaţiile acordate în baza legislaţiei statului membru pe al cărui teritoriu îşi are reşedinţa persoana în cauză, căreia nu i se poate acorda un asemenea tratament în statul membru de reşedinţă în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv, luând în considerare starea curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii.

Prestaţiile acordate (servicii medicale)  în baza formularului E 112 generează rambursări pe bază de facturi.

Procedura emiterii formularului de către casele de asigurări

În vederea obţinerii formularului E 112, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări în evidenţa căreia aceasta este înregistrată ca persoană asigurată.
   
După efectuarea înregistrării cererii, casa de asigurări procedează la analiza acesteia, după cum urmează:
    a) verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante; în situaţia în care în urma verificărilor se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată, iar acest lucru se comunică în scris solicitantului;
    b) analizează dosarul medical pentru a verifica îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
    c) dacă constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), eliberează formularul E 112.
    Termenul maxim de soluţionare a cererii de eliberare a formularului E 112 este de 5 zile lucrătoare.
    Formularul E 112 se completează în două exemplare, dintre care unul se păstrează la casa de asigurări, iar celălalt se înmânează persoanei solicitante. În situaţia în care persoana solicitantă se deplasează pentru tratament în Marea Britanie, se completează un exemplar suplimentar care se transmite către Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
    b) dosarul medical care va conţine înscrisuri medicale şi raportul medical
   c) confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112;
   
    Din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi tratamentul medical urmat la o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări, precum şi precizarea, în mod explicit şi argumentat, că deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical.
Din raportul medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.
           În raportul medical întocmit de medicul curant trebuie precizat în mod explicit şi argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.

Raportul medical se întocmeşte de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judeţean aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.
Toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.

Formularul E 112 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare.
          Formularul poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. Formularul se eliberează numai dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul efectuării plăţii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.
          În acest caz, casa de asigurări întocmeşte un referat prin care se argumentează şi se justifică situaţia de forţă majoră, document care va sta la baza eliberării formularului E 112.

La întocmirea referatului se vor detalia împrejurările de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibile şi inevitabile, inclusiv împrejurări de natură medicală, care au condus la situaţia de forţă majoră.

5) Formularul E 121 (Cerere formular) "Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor"

Formularul E 121 este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Documente necesare persoanei asigurate în vederea obţinerii formularului E 121:
    a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
    b) copie de pe decizia de pensionare;
    c) dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie.

Atunci când titularul de pensie sau membrii de familie încetează a mai avea drepturi la prestaţii, instituţia care a eliberat formularul E 121 îl anulează folosind formularul E 108.
Pensionarii români care şi-au schimbat reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru şi au fost înregistraţi la locul de reşedinţă prin formularul E 121 eliberat de casa de asigurări vor primi prestaţii în natură în România, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate eliberat de instituţia de la locul de reşedinţă.
          Prevederile mai sus enunţate se aplică prin analogie membrilor de familie ai titularului de pensie.

MODALITĂŢI de rambursare şi recuperare a cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte

   1) În condiţiile în care unui asigurat român aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i se acordă asistenţă medicală fără ca acesta să prezinte cardul european de asigurări sociale de sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de şedere, asiguratul român suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate. (Formular rambursare)
           În baza unei cereri formulate ulterior către casa de asigurări de sănătate la care persoana este asigurată, însoţită de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii în conformitate cu procedura instituită pentru utilizarea formularului E 126, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi în Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii.
          După finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E 126, în vederea rambursării, casa de asigurări de sănătate va solicita alocarea de prevederi bugetare utilizând modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetară.
          Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată. Rambursarea se realizează către asigurat, la solicitarea acestuia, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, în lei, la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii serviciului medical de către asigurat. Cursul Băncii Naţionale a României este stabilit de către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.
          Rambursarea se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea verificarilor de catre CNAS.
   
   
2) În condiţiile în care un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă ca persoană asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate. (Formular rambursare)
          La solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoţită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate şi plătite de acesta, la nivelul tarifelor prevăzute în sistemul de asigurări de sănătate din România.
           După întocmirea notei de calcul al sumei care se rambursează , casa de asigurări de sănătate va solicita alocarea de prevederi bugetare.
          Rambursarea cheltuielilor se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată către asiguratul care solicită rambursarea, în lei.
   
          Rambursarea  poate avea loc numai în situaţia în care serviciul medical acordat într-un stat membru al Uniunii Europene şi achitat de către asigurat face parte din pachetul de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.
           Rambursarea se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea verificarilor de catre CNAS.
          Rambursarea nu trebuie să depăşească contravaloarea în lei a serviciilor medicale achitate de asigurat, la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii de către asigurat.


Relatii publice

tel: 0265 - 250040/111
fax: 0265 - 250031
email: comunicare@casmures.ro


Explicatii Vizualizeaza
Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pe anul 2009

 


 

Din medicina primara si ambulatoriul clinic de specialitate

Valoarea minim garantata a punctelor pe anul 2014
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 3,73 3,73 3,73 - - - - - - - - -
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,83 1,83 1,83 - - - - - - - - -
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,72 1,72 1,72 - - - - - - - - -
Valoarea minim garantata a punctelor pe anul 2013
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 1,20 1,20 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Valoarea minim garantata a punctelor pe anul 2012
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Valoarea minim garantata a punctului
Valoarea minim garantata 2004 2005 2006 2007 2008 2009
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 1,07 lei 1,70 lei 1,70 lei 2,38 lei 4,61 lei 4,10 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 0,61 lei 0,46 lei 0,46 lei 0,49 lei 1,90 lei 1,50 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,32 lei 0,45 lei 0,45 lei 0,64 lei 0,75 lei 0,70 lei

 


 

Din medicina primara si ambulatoriul clinic de specialitate

Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2013
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 3,50 3,50 3,50 3,63 3,63 3,63 3,77 3,77 3,77 3,75 3,75 3,75
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,90 1,90 1,90 1,84 1,84 1,84 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 1,83
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 1,20 1,20 2,04 2,04 2,04 2,00 2,00 2,00 1,89 1,89 1,89
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2012
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 2,29 2,29 2,29 1,90
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,29 1,29 1,29
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2011 - lei
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2011
Trim. II 2011
Trim. III 2011 Trim. IV 2011
    Aprilie
Mai
Iunie    
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 4,50 4,50 3,00 3,00 -,-- -
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 0,90 0,90 1,8 1,8 --,--
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,90 0,90 1,2 1,2 --,--
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2010
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2010 Trim. II 2010 Trim. III 2010 Trim. IV 2010
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 4,10 - lei 4,50 - lei --,-- - lei 4,50 - lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 1,50 - lei 1,20 - lei --,-- - lei 0,94 - lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,70 - lei 0,97-apr-lei

1,20-mai-lei

1,20-iun-lei
--,-- - lei 0,94 - lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2009
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2009 Trim. II 2009 Trim. III 2009 Trim. IV 2009
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 4,61 - lei 4,10 - lei 4,10 - lei 4,25 - lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 3,25 - lei 1,83 - lei 1,83 - lei 1,50 - lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,78 - lei 0,70 - lei 0,70 - lei 0,85 - lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2008
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2008 Trim. II 2008 Trim. III 2008 Trim. IV 2008
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 4,78 lei 4,82 lei 5,15 lei 4.66 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 2,37 lei 5,03 lei 4,31 lei 2.34 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,86 lei 0,99 lei 1,03 lei 0.94 lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2007
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2007 Trim. II 2007 Trim. III 2007 Trim. IV 2007
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 2,56 lei 2,64 lei 2,70 lei 2,69
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 0,78 lei 0,86 lei 1,45 lei 0,94
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,80 lei 0,86 lei 1,01 lei 0,94
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2006
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2006 Trim. II 2006 Trim. III 2006 Trim. IV 2006
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 1,75 lei 1,75 lei 1,77 lei 1,79 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 0,57 lei 0,59 lei 0,59 lei 0,53 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,46 lei 0,46 lei 0,52 lei 0,53 lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2005
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2005 Trim. II 2005 Trim. III 2005 Trim. IV 2005
   
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie 1,70 lei 1,73 lei 1,73 lei 1,76 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie 0,56 lei 0,57 lei 0,56 lei 0,53 lei
   
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 0,47 lei 0,50 lei 0,50 lei 0,55 lei

 

Copyright ©2010 CAS Mures

Prima pagina | Despre CAS Mures | Asigurati | Angajatori | Furnizori servicii medicale | Furnizori medicamente
Informatii utile | Download | Legislatie | Logo1.ro | Vip House | Casa Clasic | Apartamente Unirii | Contract cadru | Carduri europene de sanatate | SIUI